Lütfen Bekleyiniz ...
 KAYIT OL
31 Mayıs 2023 Çarşamba - 23:44
31 Mayıs 2023 Çarşamba - 23:44
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar.  

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 27/01/2010 tarih ve 383-3269 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  a) ADÜBYS: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Yeterlik Sınavını,

  b) ADÜTÖMER: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

  c) ADÜYES: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sistemini,

  ç) ADÜYÖS: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavını,

  d) ADÜYP: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Puanını,

  e) ADÜZEM: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

  f) Birim: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

  g) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

  ğ) Komisyon: Senato tarafından görevlendirilen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin faaliyetleri yürüten Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunu,

  h) MEB: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığını,

  ı) Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak T.C. veya KKTC uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, uyruğundan biri T.C. veya KKTC olmayan yabancı uyruklu öğrenciyi,

  i) Öğrenci işleri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

  j) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

  k) Rektörlük: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,

  l) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

  m) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini,

  n) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

  Başvuru işlemleri

  MADDE 5- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Senato tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitenin internet sitesinde duyurulur. Başvurular ilanda belirtildiği şekliyle yapılır. İlan koşullarına uygun olmayan başvurular kabul edilmez.

  (2) Üniversiteye bağlı birimler bünyesindeki programlara alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

  Başvuru koşulları

  MADDE 6- (1) Önlisans ve lisans programları için yurtiçinden ve yurtdışından başvuracak adayın aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

    A)  Önlisans ve lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayın lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

      1) Yabancı uyruklu olanlar,

      2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7’nci maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

      3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

      4)   a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

        

        b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

      5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan General Certicate of Education Advanced Level (GCE-AL) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

    B) Adaylardan başvurusu kabul edilmeyecek olanlar aşağıda belirtilmiştir:

      1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

      2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

      3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

      4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

      5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya bu maddenin 5’inci fıkrasının A bölümünün 2’nci alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvurusu kabul edilmeyecektir.

    C) Üniversite tarafından yapılan ADÜYÖS sonucu, diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucu veya yönerge ekindeki listede yer alan yurt dışı sınavların sonucu/diploma notuna sahip olan adayın başvurusu kabul edilir.

  Başvuru yöntemi

  MADDE 7- (1) Başvuru koşullarını taşıyan aday, ADÜYES (https://yes.adu.edu.tr) internet sitesi üzerinden başvurusunu yapar.

  Başvuruya esas puanlar

  MADDE 8 - (1) Adayın başvuruda kullanabileceği puan, dönüşüm işlemleri sonucu elde edilen ADÜYP’dir. ADÜYP’si 40 puanın altında olan adaylar yerleştirme başvurusu yapamaz.

  (2) ADÜYÖS Puanı: Bu sınav sonucu ile başvuru yapılması halinde, değerlendirmede sınav puanının %100’ü ADÜYP olarak kullanılır. Bu sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler bu yönergenin 10’uncu maddesinde yer almaktadır. ADÜYÖS’ten başarılı olan adayların ayrıca ADÜBYS’ye girmesine gerek yoktur.

  (3) T.C. Devlet Üniversiteleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DÜYÖS) Puanı: Adayın bu sınav sonucu ile başvuru yapabilmesi için ADÜBYS’den başarılı olması gerekmektedir. Aday, ADÜBYS’den başarılı olması durumunda elektronik doğrulama özelliği olan DÜYÖS sonuç belgesi ile başvuru yapabilir. Bu durumda; yüzyüze yapılan DÜYÖS sonuç belgesindeki puanının %80’i, uzaktan (çevrimiçi, elektronik veya online) yapılan DÜYÖS sonuç belgesindeki puanın %65’i ADÜYP olarak kullanılır.

  (4) Yurt Dışı Sınav/Diploma Puanı: Üniversitemiz tarafından kabul edilen sınav sonucu/diploma notu, taban-tavan puanlar, sınavlara ait dönüşüm formülleri senato tarafından kabul edilen başvuru kılavuzunda yer alır. Adayın bu şekilde başvuru yapabilmesi için ADÜBYS’den başarılı olması gerekmektedir. ADÜBYS’den başarılı olan adayın başvurması durumunda, başvuru kılavuzundaki listede yer alan yurt dışı sınav sonucu/diploma notunun değerlendirilmesinde ilgili sınava ait dönüşüm formülü uygulanır. Elde edilen dönüştürülmüş puan, ADÜYP olarak kullanılır.

  Başvuru yeterlik sınavı (ADÜBYS)

  MADDE 9-(1) Önlisans ve lisans programlarına ait kontenjanlara T.C. devlet üniversiteleri yabancı uyruklu öğrenci sınav puanı veya yurt dışı sınav/diploma puanı ile başvuracak adaylar, başvuru yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda alınan puan, ADÜYP hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu sınav ile ilgili sonuç belgesi düzenlenmez. ADÜBYS’den başarılı olmak için soruların %40’ı doğru olarak cevaplanmalıdır. ADÜBYS sonucu sadece ADÜYES’te ve sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. ADÜYÖS’ten başarılı olan adayların ADÜBYS’ye girmesine gerek yoktur.

  (2) ADÜBYS’yi başarı ile tamamlayan adaylar, ADÜYES’e başvuru hakkı kazanır.

  (3) ADÜBYS ücreti, Komisyonun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen ücret, sınavın muhteviyatı ve sınav usulü Senato tarafından kabul edilen başvuru kılavuzunda belirtilir.

  (4) Adaylardan alınan ADÜBYS ücreti tek bir sınav içindir devredilmez. Sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez.

  Yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı (ADÜYÖS)

  MADDE 10- (1) ADÜYÖS, yılda bir kez birden fazla sınav merkezinde yapılabilir.

  (2) Adayın başvuru, sınav, kayıt ve kabul tarihleri ile sınavın muhteviyatı ve sınav usulü Senato tarafından kabul edilen başvuru kılavuzunda belirtilir.

  (3) ADÜYÖS’ün hazırlanması ve uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulan alt komisyonlar, Komisyonun önerisi ile ADÜZEM tarafından oluşturulur.

  (4) ADÜYÖS ücreti, Komisyonun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  (5) Adaylardan alınan sınav ücreti, gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez.

  (6) Sınavın yapıldığı ülkelerin yerel veya ulusal çapta almış olduğu kısıtlama kararları nedeniyle sınavın iptal olması durumunda, adayın talebi gerekmeksizin ADÜZEM Yönetim Kurulu kararı ile sınav ücreti yasal kesintiler yapıldıktan sonra adaya iade edilir.

  (7) Adayın sınav merkezi tercih sıralamasındaki ilk sınav merkezinin bulunduğu ülke ile yerleştirildiği sınav merkezinin bulunduğu ülkenin farklı olması durumunda ve aday sınav giriş belgesinin yayınlanmasından sonraki üç (3) gün içerisinde sınav ücret iadesi talep etmesi halinde, ADÜZEM Yönetim Kurulu kararı ile iade edilip edilmeyeceği karara bağlanır. İadesine karar verilen sınav ücreti yasal kesintiler yapıldıktan sonra adaya iade edilir. Bunun haricindeki hiçbir durumda sınav ücret iadesi yapılmaz.

  (8) ADÜYÖS puanının hesaplanmasında esas alınan test, “Temel Akademik Beceriler Testi” dir.

  (9) Adayların test sorularına verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilir. Her 4 yanlış cevap için adayın aldığı ADÜYÖS puanından 1 standart puan düşürülür.

  (10) Adayının puanının hesaplanması sürecinde kimlik bilgileri gizli tutulur.

  (11) ADÜYÖS sorularına itiraz, sınavı takiben üç (3) gün içinde; sınav sonuçlarına itiraz ise sınav sonuçlarının ilanını takiben üç (3) gün içinde https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki aday sayfası üzerinden yapılır. İtirazlar ilgisine göre ADÜZEM bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından incelenir ve itiraz sonucu, https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki adayın kendi sayfasında, sınav takviminde belirtilen “itiraz sonucuna cevap verilmesi” tarihinde yayınlanır.

  (12) Sınavdan elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde Madde Tepki Kuramı (MTK) modelleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirme alanında gerçek puanın kestirilmesi için MTK modelleri yardımıyla bireylerin yetenekleri (θ) ile sorulara verdikleri yanıtlar arasındaki ilişkiler esas alınarak hesaplama yapılır. MTK’ye göre her bir sorunun testin tamamından elde edilecek olan toplam puana katkısı farklıdır. Sınav sonrasında her bir sorunun güçlüğü, ayırt edicilik indeksi ve şansla doğru yanıtlanma olasılıkları göz önüne alınarak puanlaması yapılır. Bu puanların analiz edilmesi sonucunda hangi modelin kullanılacağına karar verilir. Uygulanacak olan modelin belirlenmesinin ardından her bir bireyin gerçek puan kestirimi yapılır. Elde edilen puan yüzdelik dönüşüme tabi tutularak ADÜYÖS standart puanı belirlenir. Sınavda hangi değerlendirme modelinin kullanıldığı ADÜYÖS standart puanı ile birlikte ilan edilir.

  (13) Sınavda yer alan soruların her birinin toplam puana katkısı farklı olduğundan, itiraz sonucuna göre adayların ADÜYÖS’ten elde ettikleri puanlar tekrar hesaplanır ve tüm adaylara ilişkin nihai sonuçlar sınav takviminde belirtilen tarihte duyurulur.

  (14) Adayın başarılı sayılması ve sonuç belgesi düzenlenebilmesi için ADÜYÖS’ten yüz (100) puan üzerinden en az kırk (40) puan almış olması gerekir.  

  (15) Adaylar ihtiyaç duymaları halinde ADUYÖS Sonuç Belgesi ile ilgili kurumlara başvuru yapabilir. İlgili kurumlar da belge üzerindeki doğrulama kodu ile https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki Belge Doğrulama alanını kullanarak belgenin gerçekliğini kontrol edebilir. ADÜYÖS sonucu sınavın yapıldığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir.

  (16) ADÜYÖS’e ilişkin her tür evrak bir yıl, itiraza konu olan evrak ise, itiraz idari veya hukuki olarak sona erinceye kadar ADÜZEM’de saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirmeye İlişkin Esaslar

  Kabul komisyonu ve alt komisyonlar

  MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin işlemler Komisyon tarafından yürütülür. ADÜYES’in hazırlanması ve uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulan alt komisyonlar, Komisyonun önerisi ile ADÜZEM tarafından oluşturulur.

  Program tercih koşulları

  MADDE 12- (1) Tercihler için gerekli bilgiler ile var ise taban puan, özel şart ve açıklamalar başvuru kılavuzunda yer alır ve Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir.

  (2) Adaylar en fazla on (10) farklı program tercihi yapabilir.

  Program tercih işlemleri

  MADDE 13- (1) Program tercih işlemleri, adaylar tarafından ADÜYES internet sitesi (https://yes.adu.edu.tr) üzerinden başvuru kılavuzundaki adımlar doğrultusunda yapılır.

  Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme

  MADDE 14- (1) Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; tercih edilen program kontenjanı, ADÜYP yüksekliği, tercih sırası ve tercih edilen program için belirlenen taban puan esas alınarak yapılır.

  (2) Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Ek yerleştirme işlemlerinde %20 sınırlaması dikkate alınmaz.

  (3) Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.   

  (4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

  (5) İlan edilen kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın 2 nci maddesinin b bendindeki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla Senato tarafından; Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programlarına ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir.

  (6) Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ilgili döneme ait Senato tarafından kabul edilen kılavuzda belirtilir.

  (7) ADÜYP’si en az kırk (40) olan adaylar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru yapabilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul kılavuzu esaslarına göre yapılır. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili program kontenjanının %20’sini geçemez. Yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

  (8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/07/2019 tarih ve 54050 sayılı yazısı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adayların üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurmaları halinde; Senato tarafından kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına öğrenci yerleştirilmesinde bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’u aşılamaz.

  Sonuçların duyurulması ve kayıt

  MADDE 15- (1) Yerleştirme sonuçları, yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki adayın kendi sayfasında ilan edilir.

  (2) Önlisans ve lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, kabul mektuplarını http://yes.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Yerleştirme Sonuçları sekmesinden alır.

  (3) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların kayıtları, yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde öğrencinin yerleştirildiği birim tarafından yapılır.

  Kayıt için gerekli belgeler

  MADDE 16- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

    a) ADÜYES (http://yes.adu.edu.tr) internet sitesinden alınmış olan yerleştirme sonuç belgesi ve içeriğinde belirtilen ek belgelerin aslı ve bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümesi,

    b) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adaylar için lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümesi,

     c) Lise diploması veya mezuniyet belgesinin Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da MEB’den alınacak "Denklik Belgesi",

    ç) Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

    d) Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı fotokopisi,

    e) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

    f) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf,

    g) Öğretim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Yeterlik Düzeyi Belgesi; öğretim dili İngilizce olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen İngilizce Dil Belgesi; öğretim dili Fransızca olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen Fransızca Dil Belgesi; öğretim dili Almanca olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen Almanca Dil Belgesi (varsa),

    ğ) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (bir uyruğu Türk olan çift uyruklu öğrenciler için ibrazı zorunlu olup belgenin aslının vatandaşlık bilgilerini açık bir şekilde göstermesi gerekmektedir.),

    h) Kontenjan koşulları kapsamında kayıt için sağlık raporu gerektiren birimlere yerleşen adaylar için Türkiye’deki tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak Sağlık Raporu.

    ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyan Formu.

  Öğrenim ücreti, sağlık sigortası ve gelir beyanı formu

  MADDE 17- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek tutarda öğrenim ücreti alınır.

  (2) İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne öğrenci belgesi ile başvurarak genel sağlık sigortası yaptırabilir.

  (3) Öğrenciler, Üniversitemizde öğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi güce sahip olduklarına ilişkin “Geçim Güvencesi Beyan Formu”nu imzalamak ve ilgili birim öğrenci işlerine kayıt sırasında teslim etmek zorundadır.

  (4) Geçim güvencesi miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  Türkçe yeterlik düzeyleri

  MADDE 18 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlikleri;

    a) Yapılması halinde ADÜYÖS’ten aldıkları Türkçe testi başarı düzeyine,

    b) ADÜTÖMER tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesine,

    c) Devlet üniversitelerinin Türkçe Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlik Belgesine,

    ç) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesine göre belirlenir.

  (2) Adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında MEB’e bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ile yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türkçe dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans/lisans/lisansüstü) mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

  (3) Türkçe yeterlik düzeyi en az C düzeyinde olan adaylar yerleşmiş oldukları programda öğrenime başlayabilir.

  (4) Öğrenciler, kayıt sırasında Türkçe yeterlik düzeyini belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlik düzeyine ilişkin belge sunamayan öğrenciler ile Türkçe düzeyi C seviyesinde olmayan öğrenciler, seviye tespit veya seviye yükseltmek amacıyla ADÜTÖMER tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte yapılan Türkçe Muafiyet Sınavına girmek üzere ADÜTÖMER’e başvurabilirler.

  (5) Türkçe yeterlik düzeyi A veya B olan öğrenciler, Türkçe yeterlik düzeyini C seviyesine çıkarmak üzere kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile bir yıl izinli sayılır. Bu sürede öğrencilerden bu Yönergenin 14’üncü maddesinde belirtilen C düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar, bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan kayıtlı bulunduğu birimin dekanlığı/müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yılsonunda C düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya ADÜTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Muafiyet Sınavında başarılı olamayanlar, kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca bir yıl daha izinli sayılır. Türkçe yeterlik düzeyini ikinci yılın sonunda C seviyesine çıkaramayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

  (6) Üniversitenin tamamen yabancı dille eğitim yapan bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerde Türkçe yeterlik şartı aranmaz. Ancak bu öğrenciler 12’nci maddenin 1’inci fıkrasının f bendindeki ilgili koşulları sağlamak zorundadır.

  Yabancı dil yeterlik esasları

  MADDE 19- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen ya da kısmen yabancı dille öğretim yapılabilir.

  (2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara ilk kez kaydolan yabancı uyruklu öğrenciler yabancı dil ile ilgili muafiyet taleplerini, girmeye hak kazandıkları birimin yarıyıl ders başlama tarihinden önceki on (10) iş günü içerisinde, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Müdürlüğüne yaparlar.

  (3) Aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getiren öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır ve girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlar. Bu koşullar:

    a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS)’nda, önlisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz (100) tam puan üzerinden en az elli (50) puan, lisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz (100) tam puan üzerinden istenen asgari puanı almış olmak.

    b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak.

    c) Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi sonunda verilen eşdeğerlik tablosunda yer alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son üç (3) yıl içinde YDYS karşılığı asgari başarı puanını almış olmak,

    ç) YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak.

  (4) Öğrencilerin YDYS’nda başarılı olmaları hariç, hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

  (5) Muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

  (6) Hazırlık sınıfları için başvuru ve sınav takvimi eğitim yılı başında Üniversitenin akademik takvimi ile duyurulur.

  (7) Eğitim yılı başında yapılan YDYS’ye girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz ve en alt kura ait şubelere yerleştirilirler.

  (8) Bu Yönergede yabancı dil ve hazırlık sınıfı ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönergede hüküm bulunmayan haller

  MADDE 20- (1) Eğitim öğretimle ilgili konularda önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Eksik veya sahte belge ile başvuru ve kayıt

  MADDE 21- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlem iptal edilir ve öğrencinin kaydı silinir.

  Yürürlükten kaldırılan yönerge

  MADDE 22- (1) Bu Yönerge ile; Senato’nun 10/03/2010 tarih ve 2010/02 sayılı oturumda alınan II Sayılı Kararı ile kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 23- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 24- (1) Bu Yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.

Bu Yönerge Senatonun 24/04/2019 tarih ve 2019/09 sayılı oturumunda alınan IX sayılı karar ile kabul edilmiştir.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar.  

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin 27/01/2010 tarih ve 383-3269 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  a) ADÜBYS: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Yeterlik Sınavını,

  b) ADÜTÖMER: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

  c) ADÜYES: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sistemini,

  ç) ADÜYÖS: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavını,

  d) ADÜYP: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Puanını,

  e) ADÜZEM: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

  f) Birim: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

  g) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

  ğ) Komisyon: Senato tarafından görevlendirilen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin faaliyetleri yürüten Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonunu,

  h) MEB: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığını,

  ı) Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak T.C. veya KKTC uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, uyruğundan biri T.C. veya KKTC olmayan yabancı uyruklu öğrenciyi,

  i) Öğrenci işleri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

  j) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

  k) Rektörlük: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,

  l) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

  m) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini,

  n) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

  Başvuru işlemleri

  MADDE 5- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Senato tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitenin internet sitesinde duyurulur. Başvurular ilanda belirtildiği şekliyle yapılır. İlan koşullarına uygun olmayan başvurular kabul edilmez.

  (2) Üniversiteye bağlı birimler bünyesindeki programlara alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

  Başvuru koşulları

  MADDE 6- (1) Önlisans ve lisans programları için yurtiçinden ve yurtdışından başvuracak adayın aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

    A)  Önlisans ve lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayın lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

      1) Yabancı uyruklu olanlar,

      2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7’nci maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

      3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

      4)   a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

        

        b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

      5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan General Certicate of Education Advanced Level (GCE-AL) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

    B) Adaylardan başvurusu kabul edilmeyecek olanlar aşağıda belirtilmiştir:

      1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

      2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

      3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

      4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

      5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya bu maddenin 5’inci fıkrasının A bölümünün 2’nci alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvurusu kabul edilmeyecektir.

    C) Üniversite tarafından yapılan ADÜYÖS sonucu, diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucu veya yönerge ekindeki listede yer alan yurt dışı sınavların sonucu/diploma notuna sahip olan adayın başvurusu kabul edilir.

  Başvuru yöntemi

  MADDE 7- (1) Başvuru koşullarını taşıyan aday, ADÜYES (https://yes.adu.edu.tr) internet sitesi üzerinden başvurusunu yapar.

  Başvuruya esas puanlar

  MADDE 8 - (1) Adayın başvuruda kullanabileceği puan, dönüşüm işlemleri sonucu elde edilen ADÜYP’dir. ADÜYP’si 40 puanın altında olan adaylar yerleştirme başvurusu yapamaz.

  (2) ADÜYÖS Puanı: Bu sınav sonucu ile başvuru yapılması halinde, değerlendirmede sınav puanının %100’ü ADÜYP olarak kullanılır. Bu sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler bu yönergenin 10’uncu maddesinde yer almaktadır. ADÜYÖS’ten başarılı olan adayların ayrıca ADÜBYS’ye girmesine gerek yoktur.

  (3) T.C. Devlet Üniversiteleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DÜYÖS) Puanı: Adayın bu sınav sonucu ile başvuru yapabilmesi için ADÜBYS’den başarılı olması gerekmektedir. Aday, ADÜBYS’den başarılı olması durumunda elektronik doğrulama özelliği olan DÜYÖS sonuç belgesi ile başvuru yapabilir. Bu durumda; yüzyüze yapılan DÜYÖS sonuç belgesindeki puanının %80’i, uzaktan (çevrimiçi, elektronik veya online) yapılan DÜYÖS sonuç belgesindeki puanın %65’i ADÜYP olarak kullanılır.

  (4) Yurt Dışı Sınav/Diploma Puanı: Üniversitemiz tarafından kabul edilen sınav sonucu/diploma notu, taban-tavan puanlar, sınavlara ait dönüşüm formülleri senato tarafından kabul edilen başvuru kılavuzunda yer alır. Adayın bu şekilde başvuru yapabilmesi için ADÜBYS’den başarılı olması gerekmektedir. ADÜBYS’den başarılı olan adayın başvurması durumunda, başvuru kılavuzundaki listede yer alan yurt dışı sınav sonucu/diploma notunun değerlendirilmesinde ilgili sınava ait dönüşüm formülü uygulanır. Elde edilen dönüştürülmüş puan, ADÜYP olarak kullanılır.

  Başvuru yeterlik sınavı (ADÜBYS)

  MADDE 9-(1) Önlisans ve lisans programlarına ait kontenjanlara T.C. devlet üniversiteleri yabancı uyruklu öğrenci sınav puanı veya yurt dışı sınav/diploma puanı ile başvuracak adaylar, başvuru yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda alınan puan, ADÜYP hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu sınav ile ilgili sonuç belgesi düzenlenmez. ADÜBYS’den başarılı olmak için soruların %40’ı doğru olarak cevaplanmalıdır. ADÜBYS sonucu sadece ADÜYES’te ve sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. ADÜYÖS’ten başarılı olan adayların ADÜBYS’ye girmesine gerek yoktur.

  (2) ADÜBYS’yi başarı ile tamamlayan adaylar, ADÜYES’e başvuru hakkı kazanır.

  (3) ADÜBYS ücreti, Komisyonun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen ücret, sınavın muhteviyatı ve sınav usulü Senato tarafından kabul edilen başvuru kılavuzunda belirtilir.

  (4) Adaylardan alınan ADÜBYS ücreti tek bir sınav içindir devredilmez. Sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez.

  Yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı (ADÜYÖS)

  MADDE 10- (1) ADÜYÖS, yılda bir kez birden fazla sınav merkezinde yapılabilir.

  (2) Adayın başvuru, sınav, kayıt ve kabul tarihleri ile sınavın muhteviyatı ve sınav usulü Senato tarafından kabul edilen başvuru kılavuzunda belirtilir.

  (3) ADÜYÖS’ün hazırlanması ve uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulan alt komisyonlar, Komisyonun önerisi ile ADÜZEM tarafından oluşturulur.

  (4) ADÜYÖS ücreti, Komisyonun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  (5) Adaylardan alınan sınav ücreti, gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez.

  (6) Sınavın yapıldığı ülkelerin yerel veya ulusal çapta almış olduğu kısıtlama kararları nedeniyle sınavın iptal olması durumunda, adayın talebi gerekmeksizin ADÜZEM Yönetim Kurulu kararı ile sınav ücreti yasal kesintiler yapıldıktan sonra adaya iade edilir.

  (7) Adayın sınav merkezi tercih sıralamasındaki ilk sınav merkezinin bulunduğu ülke ile yerleştirildiği sınav merkezinin bulunduğu ülkenin farklı olması durumunda ve aday sınav giriş belgesinin yayınlanmasından sonraki üç (3) gün içerisinde sınav ücret iadesi talep etmesi halinde, ADÜZEM Yönetim Kurulu kararı ile iade edilip edilmeyeceği karara bağlanır. İadesine karar verilen sınav ücreti yasal kesintiler yapıldıktan sonra adaya iade edilir. Bunun haricindeki hiçbir durumda sınav ücret iadesi yapılmaz.

  (8) ADÜYÖS puanının hesaplanmasında esas alınan test, “Temel Akademik Beceriler Testi” dir.

  (9) Adayların test sorularına verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilir. Her 4 yanlış cevap için adayın aldığı ADÜYÖS puanından 1 standart puan düşürülür.

  (10) Adayının puanının hesaplanması sürecinde kimlik bilgileri gizli tutulur.

  (11) ADÜYÖS sorularına itiraz, sınavı takiben üç (3) gün içinde; sınav sonuçlarına itiraz ise sınav sonuçlarının ilanını takiben üç (3) gün içinde https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki aday sayfası üzerinden yapılır. İtirazlar ilgisine göre ADÜZEM bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından incelenir ve itiraz sonucu, https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki adayın kendi sayfasında, sınav takviminde belirtilen “itiraz sonucuna cevap verilmesi” tarihinde yayınlanır.

  (12) Sınavdan elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde Madde Tepki Kuramı (MTK) modelleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirme alanında gerçek puanın kestirilmesi için MTK modelleri yardımıyla bireylerin yetenekleri (θ) ile sorulara verdikleri yanıtlar arasındaki ilişkiler esas alınarak hesaplama yapılır. MTK’ye göre her bir sorunun testin tamamından elde edilecek olan toplam puana katkısı farklıdır. Sınav sonrasında her bir sorunun güçlüğü, ayırt edicilik indeksi ve şansla doğru yanıtlanma olasılıkları göz önüne alınarak puanlaması yapılır. Bu puanların analiz edilmesi sonucunda hangi modelin kullanılacağına karar verilir. Uygulanacak olan modelin belirlenmesinin ardından her bir bireyin gerçek puan kestirimi yapılır. Elde edilen puan yüzdelik dönüşüme tabi tutularak ADÜYÖS standart puanı belirlenir. Sınavda hangi değerlendirme modelinin kullanıldığı ADÜYÖS standart puanı ile birlikte ilan edilir.

  (13) Sınavda yer alan soruların her birinin toplam puana katkısı farklı olduğundan, itiraz sonucuna göre adayların ADÜYÖS’ten elde ettikleri puanlar tekrar hesaplanır ve tüm adaylara ilişkin nihai sonuçlar sınav takviminde belirtilen tarihte duyurulur.

  (14) Adayın başarılı sayılması ve sonuç belgesi düzenlenebilmesi için ADÜYÖS’ten yüz (100) puan üzerinden en az kırk (40) puan almış olması gerekir.  

  (15) Adaylar ihtiyaç duymaları halinde ADUYÖS Sonuç Belgesi ile ilgili kurumlara başvuru yapabilir. İlgili kurumlar da belge üzerindeki doğrulama kodu ile https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki Belge Doğrulama alanını kullanarak belgenin gerçekliğini kontrol edebilir. ADÜYÖS sonucu sınavın yapıldığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir.

  (16) ADÜYÖS’e ilişkin her tür evrak bir yıl, itiraza konu olan evrak ise, itiraz idari veya hukuki olarak sona erinceye kadar ADÜZEM’de saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirmeye İlişkin Esaslar

  Kabul komisyonu ve alt komisyonlar

  MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin işlemler Komisyon tarafından yürütülür. ADÜYES’in hazırlanması ve uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulan alt komisyonlar, Komisyonun önerisi ile ADÜZEM tarafından oluşturulur.

  Program tercih koşulları

  MADDE 12- (1) Tercihler için gerekli bilgiler ile var ise taban puan, özel şart ve açıklamalar başvuru kılavuzunda yer alır ve Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir.

  (2) Adaylar en fazla on (10) farklı program tercihi yapabilir.

  Program tercih işlemleri

  MADDE 13- (1) Program tercih işlemleri, adaylar tarafından ADÜYES internet sitesi (https://yes.adu.edu.tr) üzerinden başvuru kılavuzundaki adımlar doğrultusunda yapılır.

  Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme

  MADDE 14- (1) Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; tercih edilen program kontenjanı, ADÜYP yüksekliği, tercih sırası ve tercih edilen program için belirlenen taban puan esas alınarak yapılır.

  (2) Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20’sini geçemez. Ek yerleştirme işlemlerinde %20 sınırlaması dikkate alınmaz.

  (3) Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.   

  (4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

  (5) İlan edilen kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın 2 nci maddesinin b bendindeki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla Senato tarafından; Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programlarına ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir.

  (6) Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ilgili döneme ait Senato tarafından kabul edilen kılavuzda belirtilir.

  (7) ADÜYP’si en az kırk (40) olan adaylar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru yapabilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul kılavuzu esaslarına göre yapılır. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili program kontenjanının %20’sini geçemez. Yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

  (8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/07/2019 tarih ve 54050 sayılı yazısı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adayların üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurmaları halinde; Senato tarafından kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına öğrenci yerleştirilmesinde bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’u aşılamaz.

  Sonuçların duyurulması ve kayıt

  MADDE 15- (1) Yerleştirme sonuçları, yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde https://yes.adu.edu.tr internet sitesindeki adayın kendi sayfasında ilan edilir.

  (2) Önlisans ve lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, kabul mektuplarını http://yes.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Yerleştirme Sonuçları sekmesinden alır.

  (3) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların kayıtları, yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde öğrencinin yerleştirildiği birim tarafından yapılır.

  Kayıt için gerekli belgeler

  MADDE 16- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

    a) ADÜYES (http://yes.adu.edu.tr) internet sitesinden alınmış olan yerleştirme sonuç belgesi ve içeriğinde belirtilen ek belgelerin aslı ve bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümesi,

    b) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adaylar için lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümesi,

     c) Lise diploması veya mezuniyet belgesinin Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da MEB’den alınacak "Denklik Belgesi",

    ç) Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

    d) Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı fotokopisi,

    e) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

    f) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf,

    g) Öğretim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Yeterlik Düzeyi Belgesi; öğretim dili İngilizce olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen İngilizce Dil Belgesi; öğretim dili Fransızca olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen Fransızca Dil Belgesi; öğretim dili Almanca olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen Almanca Dil Belgesi (varsa),

    ğ) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (bir uyruğu Türk olan çift uyruklu öğrenciler için ibrazı zorunlu olup belgenin aslının vatandaşlık bilgilerini açık bir şekilde göstermesi gerekmektedir.),

    h) Kontenjan koşulları kapsamında kayıt için sağlık raporu gerektiren birimlere yerleşen adaylar için Türkiye’deki tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak Sağlık Raporu.

    ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyan Formu.

  Öğrenim ücreti, sağlık sigortası ve gelir beyanı formu

  MADDE 17- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek tutarda öğrenim ücreti alınır.

  (2) İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne öğrenci belgesi ile başvurarak genel sağlık sigortası yaptırabilir.

  (3) Öğrenciler, Üniversitemizde öğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi güce sahip olduklarına ilişkin “Geçim Güvencesi Beyan Formu”nu imzalamak ve ilgili birim öğrenci işlerine kayıt sırasında teslim etmek zorundadır.

  (4) Geçim güvencesi miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  Türkçe yeterlik düzeyleri

  MADDE 18 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlikleri;

    a) Yapılması halinde ADÜYÖS’ten aldıkları Türkçe testi başarı düzeyine,

    b) ADÜTÖMER tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesine,

    c) Devlet üniversitelerinin Türkçe Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlik Belgesine,

    ç) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesine göre belirlenir.

  (2) Adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında MEB’e bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ile yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türkçe dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans/lisans/lisansüstü) mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

  (3) Türkçe yeterlik düzeyi en az C düzeyinde olan adaylar yerleşmiş oldukları programda öğrenime başlayabilir.

  (4) Öğrenciler, kayıt sırasında Türkçe yeterlik düzeyini belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlik düzeyine ilişkin belge sunamayan öğrenciler ile Türkçe düzeyi C seviyesinde olmayan öğrenciler, seviye tespit veya seviye yükseltmek amacıyla ADÜTÖMER tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte yapılan Türkçe Muafiyet Sınavına girmek üzere ADÜTÖMER’e başvurabilirler.

  (5) Türkçe yeterlik düzeyi A veya B olan öğrenciler, Türkçe yeterlik düzeyini C seviyesine çıkarmak üzere kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile bir yıl izinli sayılır. Bu sürede öğrencilerden bu Yönergenin 14’üncü maddesinde belirtilen C düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar, bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan kayıtlı bulunduğu birimin dekanlığı/müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yılsonunda C düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya ADÜTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Muafiyet Sınavında başarılı olamayanlar, kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca bir yıl daha izinli sayılır. Türkçe yeterlik düzeyini ikinci yılın sonunda C seviyesine çıkaramayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

  (6) Üniversitenin tamamen yabancı dille eğitim yapan bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerde Türkçe yeterlik şartı aranmaz. Ancak bu öğrenciler 12’nci maddenin 1’inci fıkrasının f bendindeki ilgili koşulları sağlamak zorundadır.

  Yabancı dil yeterlik esasları

  MADDE 19- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen ya da kısmen yabancı dille öğretim yapılabilir.

  (2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara ilk kez kaydolan yabancı uyruklu öğrenciler yabancı dil ile ilgili muafiyet taleplerini, girmeye hak kazandıkları birimin yarıyıl ders başlama tarihinden önceki on (10) iş günü içerisinde, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Müdürlüğüne yaparlar.

  (3) Aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getiren öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır ve girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlar. Bu koşullar:

    a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS)’nda, önlisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz (100) tam puan üzerinden en az elli (50) puan, lisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz (100) tam puan üzerinden istenen asgari puanı almış olmak.

    b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak.

    c) Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi sonunda verilen eşdeğerlik tablosunda yer alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son üç (3) yıl içinde YDYS karşılığı asgari başarı puanını almış olmak,

    ç) YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak.

  (4) Öğrencilerin YDYS’nda başarılı olmaları hariç, hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

  (5) Muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

  (6) Hazırlık sınıfları için başvuru ve sınav takvimi eğitim yılı başında Üniversitenin akademik takvimi ile duyurulur.

  (7) Eğitim yılı başında yapılan YDYS’ye girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz ve en alt kura ait şubelere yerleştirilirler.

  (8) Bu Yönergede yabancı dil ve hazırlık sınıfı ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönergede hüküm bulunmayan haller

  MADDE 20- (1) Eğitim öğretimle ilgili konularda önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Eksik veya sahte belge ile başvuru ve kayıt

  MADDE 21- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik veya yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlem iptal edilir ve öğrencinin kaydı silinir.

  Yürürlükten kaldırılan yönerge

  MADDE 22- (1) Bu Yönerge ile; Senato’nun 10/03/2010 tarih ve 2010/02 sayılı oturumda alınan II Sayılı Kararı ile kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 23- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 24- (1) Bu Yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.

Bu Yönerge Senatonun 24/04/2019 tarih ve 2019/09 sayılı oturumunda alınan IX sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Tüm soru ve talepleriniz için lütfen iletişim kanallarımızı kullanarak bize ulaşınız.
İLETİŞİM
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü
09100 - Efeler / AYDIN
+90 256 218 2037
Hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında (Türkiye yerel saati)
yes@adu.edu.tr
© 2022 Her hakkı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne aittir.